Ezen az oldalon olvashatják Intézményünk kötelezően közzéteendő, illetve a működésünk szempontjából fontos dokumentumait

a fájlok olvasásához PDF olvasó szükséges

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

          23.§.(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
 Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatokat,
e. középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
f. tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
h. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
i. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.